UPIS UČENIKA U I RAZRED ŠKOLSKE 2024/2025 GODINE

Bosna i Hercegovina

Federacija BiH

Kanton Sarajevo-Općina Ilijaš

Javna ustanova Osnovna Škola „Podlugovi“ Podlugovi

Ul. Žrtava genocida u Srebrenici 212

Tel/fax: 033 401 017, 401 359

E-mail:skola.podlugovi@gmail.com

Broj: 07-2-182/24

Datum: 31.01.2024. godine

Na osnovu  člana 57. stav (1) Zakona o osnovnom  odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), direktor Javne ustanove Osnovna škola  „ Podlugovi“ Podlugovi  Ilijaš,  objavljuje:                                                                                          

P O Z I V

ZA UPIS DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2024/2025. GODINU

I – Upis djece u I razred osnovne škole vršit će se u FEBRUARU, u terminu od 1.2. do 29.2.2024. godine. 

U izuzetnim opravdanim slučajevima upis djece će se obaviti i u augustu, te se pozivaju roditelji/staratelji da djecu prijave za upis u februarskom roku, a samo izuzetno, uz opravdane razloge, mogu se prijaviti u augustu.

IIU prvi razred školske 2024/2025. godine će se upisati djeca koja će do 1.3.2024. godine imati navršenih 5 i po godina života.

Škola može omogućiti upis i djetetu mlađem od utvrđene starosne dobi za početak obaveznog odgoja i obrazovanja, uz pismeni zahtjev roditelja/staratelja djeteta i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, i ako je to u najboljem interesu djeteta.

Upis djeteta mlađeg od utvrđene starosne dobi može se izvršiti samo ako dijete do kraja kalendarske godine puni šest godina života.

III – Školsko područje Javne ustanove Osnovna škola „Podlugovi“  obuhvata sljedeće ulice:                                                                                                        

Žrtava genocida u Srebrenici, Moševačka, Polomska, Obala Bosne, Vratuša, Alića Bara, Ina, Makljen, Sovrle, Lješevo i Ljubnići.

U skladu sa članom 54. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju  i obrazovanju, po zahtjevu roditelja, Škola  može upisati  i učenike  koji ne pripadaju  navedenom  školskom području u skladu sa raspoloživim prostornim i kadrovskim kapacitetima uz obavezu poštivanja Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 30/18, 9/22, 20/22 i 23/23).

IV – Za upis djece u prvi razred školske 2024/2025. godine potrebno je da roditelj/staratelj djeteta popuni obrazac “Prijava za upis djeteta u prvi razred 2024/2025. godine” te popunjeni obrazac dostavi na e-mail adresu Škole skola.podlugovi@gmail.com ili putem pošte na adresu Žrtava genocida u Srebrenici broj: 212, 71387 Podlugovi.

V- Roditelj kod prijavljivanja djeteta za upis u školu dostavlja:

·         Izvod iz matične knjige rođenih/original ili ovjerena kopija;
·         Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća;
·         Uvjerenje da  je dijete pohađalo Obavezni  predškolski program za djecu u godini  pred polazak u školu, kojeg izdaje predškolska ustanova;
·         CIPS prijava boravka, kao dokaz o pripadnosti školskom području – na uvid.
 
 

Sve dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefon: 033/401-359, 033/400-092 ili e-mail skola.podlugovi@gmail.com

D I R E K T O R                                                                                                                  Abadžija Admir    

Leave a Reply

Name *
Email *
Website