JAVNI KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

KANTON SARAJEVO

OPĆINA ILIJAŠ

JU OŠ «PODLUGOVI » PODLUGOVI

Na osnovu članova 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: br.23/17, 33/17, 30/19 i 34/20), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17), i Saglasnosti  Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: broj: 11-30-1316-652/20 od 24.09.2020. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ “Podlugovi” Podlugovi o raspisivanju javnog konkursa, broj: 03- 1100/20 od 13.10.2020. godine, raspisuje se:

JAVNI KONKURS

 za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2020/2021 godini

Raspisuje se  konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 31.08.2021. godine za:

 1. Nastavnik/nastavnica bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti … 1 izvršilac, 4 časa sedmično
 2. Nastavnik/nastavnica engleskog jezika … 1 izvršilac, 5 časova sedmično
 3. Nastavnik/nastavnica njemačkog jezika … 1 izvršilac, 3 časa sedmično
 4. Nastavnik/nastavnica geografije/zemljopisa … 1 izvršilac, 4 časa sedmično
 5. Nastavnik/nastavnica historije/povijesti … 1 izvršilac, 7 časova sedmično
 6. Nastavnik/nastavnica za predmet građansko obrazovanja … 1 izvršilac, 3 časa sedmično
 7. Nastavnik/nastavnica matematike … 1 izvršilac, 4 časa sedmično
 8. Nastavnik/nastavnica informatike … 1 izvršilac, 8 časova sedmično
 9. Nastavnik/nastavnica tehničke kulture … 1 izvršilac, 8 časova sedmično
 10. Nastavnik/nastavnica likovne kulture … 1 izvršilac, 4 časa sedmično
 11. Nastavnik/nastavnica islamske vjeronauke … 1 izvršilac, 3 časa sedmično
 12. Spremačica … 1 izvršilac, nepuno radno vrijeme  (30 sati sedmično)
 13. Nastavnik/nastavnica razredne nastave … 1 izvršilac, puna nastavna norma
 14. Nastavnik/nastavnica razredne nastave … 1 izvršilac, puna nastavna norma

USLOVI KONKURSA

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 26/16 i 89/18), kandidati za radna mjesta trebaju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20), Nastavnim planom i programom za osnovnu školu, Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/18), Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta škole i drugim normativnim aktima Škole.

Za radno mjesto, pozicija pod tačkom od rednog broja 1. do rednog broja 11. i pozicija pod tačkama 13. i 14. završen odgovarajući fakultet, VŠS ili VSS ili završen najmanje I (prvi) ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa odgovarajućeg smjera i zvanja u skladu sa Nastavnim planom i programom za osnovnu školu.

Za radno mjesto, pozicija pod tačkom  redni broj 12. završena osnovna ili srednja škola.

SADRŽAJ PRIJAVE

Uz prijavu na konkurs, kandidati trebaju dostaviti:

1.         Obaveznu dokumentaciju:

a)         Svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima i tačnom naznakom pozicije na koju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs, ;

b)         Diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;

c)         Izvod iz matične knjige rođenih;

d)         Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) od dana objavljivanja konkursa

2.         Dodatnu dokumentaciju :

a)         uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;

b)         potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;

c)         uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

d)         potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca);

e)         rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,

f)         rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,

g)         rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci);

h)         osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u poslednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).

i)          potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.

Nakon konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od 6 mjeseci.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolsim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).

DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa mogu se dostaviti preporučenom poštom na adresu:

JU OŠ „PODLUGOVI“, ul. Žrtava genocida u Srebrenici br. 212, Podlugovi 71387, sa naznakom – Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika – za poziciju/pozicije  (navesti broj pozicije/radnog mjesta na koje se konkuriše).

KONKURSNI ROK

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 14.10.2020.godine i ostaje otvoren do 23.10.2020.godine.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website