Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda za zakup školske kuhinje

Na osnovu člana 2. Pravilnika JU Osnovne škole „Podlugovi“ o javnom nadmetanju i prikupljanju ponuda javnim oglasom u postupku davanja u zakup školskih prostorija, broj: 01-1100-02/18, Pravilnika o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama („Službene novine  Kantona Sarajevo“, broj: 2/18), Odluke Školskog odbora o provođenju postupka javnog nadmetanja za zakup školske  kuhinje, broj:  03-818/20 od 21.08.2020. godine,  JU OŠ “Podlugovi – Ilijaš, objavljuje:

Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda

za odabir najpovoljnijeg ponuđača

za zakup školske kuhinje

PREDMET JAVNOG OGLASA

 • Predmet Javnog poziva je zakup školske kuhinje u cilju redovnog snadbjevanja učenika i uposlenika Osnovne škole „Podlugovi“ Podlugovi – Ilijaš  sendvičima i napitcima.
 • Površina  prostora iznosi  16 metara kvadratnih.

DUŽINA TRAJANJA ZAKUPA

 • Dužina trajanja zakupa je do kraja nastavne 2020/2021. godine,a najkasnije do 10. juna 2021. godine.

PRAVO UČEŠĆA

 • Imaju sva pravna i fizička lica.
 • Ponudu mogu podnijeti i zajednički  dva ili više fizičkih lica.

POSTUPAK IZBORA

 • Postupak će provesti komisija koju imenuje Školski odbor i koja se sastoji od namjanje tri člana.
 • Izbor ponuđača izvršiti će se po kriteriju najpovoljnije ponude, nakon  čega će se sa odabranim ponuđačom zaključiti Ugovor  o zakupu školske kuhinje.
 • Početna cijena zakupnine iznosi 350,00 KM (tristotinepedeset/00 KM) mjesečno.

PONUDA TREBA DA SADRŽI:

 • ime, prezime, jedinstveni matični broj građana i adresu fizičkog lica, a ako je privatni poduzetnik i matični broj radnje,
 • naziv, odnosno firmu i sjedište pravnog lica, odnosno dokaz o upisanoj djelatnosti u registar,
 • uredno ovlašćenje za zastupanje,
 • ponuđeni iznos zakupnine,
 • certifikat izdat od strane ovlaštene institucije da može obavljati navedene poslove

( ISO9001:2000 ili ISO14001:2004,  HACCP ili HALAL certifikat).

USLOVI KOJE PONUĐAČ MORA ISPUNJAVATI:

 • Ponuđač može biti fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje određenih djelatnosti vezanih uz poslovanje s hranom,
 • Da u svom poslovanju osigura nesmetanu provedbu propisa o hrani. Kamine ili kuhinje u kojima se priprema hrana moraju biti opremljene po propisima koji zahtjevaju posebni propisi Zakona o hrani i Pravilnika o higjeni hrane,
 • Da obavezno provodi mjere HACCP čiji nadzor vrši inspekcija. HACCAP (Hazard Analysis Critical Control Points) se odnosi isključivo na zdravstvenu sigurnost. HACCP je standard koji su obavezni da primjenjuju svi proizvodžači prehrambenih proizvoda,
 • Certifikat izdat od strane ovlaštene institucije da može obavljati navedene poslove

( ISO 9000, ISO 22000),

 • Da svi proizvodi imaju deklaraciju koja ispunjava uslove Pravilnika o deklarisanju, a dužni su navesti Nutritivnu deklaraciju koja daje informaciju o nutritivnoj vrijednost

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

 • Zapečaćenu kovertu uz napomenu „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS  ZA ZAKUP ŠKOLSKE KUHINJE- NE OTVARATI“  slati preporučeno poštom ili dostaviti lično na adresu:

JU Osnovna škola „Podlugovi“Podlugovi, ul. Žrtava genocida u Srebrenici br.212, 71387 Podlugovi

Krajnji rok za dosatavljanje ponuda je petak 28.08.2020. godine do 10,00 sati

 • Ponude će se javno otvarati u prostorijama  JU OŠ „Podlugovi“ u Podlugovima, dana 28.08.2020. godine u 11,00 sati.  Otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji ili njihovi punomoćnici.
 • U roku od 3 (tri) dana od održanog javnog otvaranja ponuda, direktor škole na prijedlog Komisije  će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i istu dostaviti ostalim ponuđačima koji su učestvovali upostupku.

Posebne napomene:

USLOVI KOJE MORA ISPUNJAVATI OBROK I UŽINA:

 • Da su užine nutritivno prilagođene psiho-fizičkim potrebama i uzrastu učenika  u skladu sa normativnim tablicama iz Pravilnika o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Saarajevo“, broj: 2/18),
 • Da imaju prihvatljiva organoleptička svojstva (ukus, miris, boju…),
 • Pri pripremanju obroka optimizirati vrijeme i temperaturu termičke obrade (pečenje, prženje, kuhanje) radi očuvanja nutritivnih svojstava,
 • Da su raznovrsni i usklađeni sa normativnim tabelama iz Pravilnika o ishrani učenika,
 • Da ispunjavaju sve uslove kvaliteta koje propisuje Zakon o hrani,
 • Razuman odnos između kvaliteta i cijene
 • Zadovoljstvo korisnika                                                                        

Direktor škole                                                                                                                       

Abadžija Admir

Leave a Reply

Name *
Email *
Website